راهنمای سیستم آنلاین تردینگ

جزوه ای که تقدیم حضورتان می گردد به آموزش کاربردی استفاده از نرم افزار سامانه معاملات بر خط کارگزاری حافظ پرداخته است.

این نرم افزار در دوقالب:

                          1- پبش فرض

                          2- اطلس

ارائه شده است و در نرم افزار ازمنوی آنلاین من، زیر منوی اطلاعات کاربر قابل تغییر است.
دریافت فایل PDF راهنمای سیستم آنلاین تردینگ